VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platí pre nákup v internetovom obchode www.hotovky.sk. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hotovky.sk je spoločnosť Hotovky s.r.o. so sídlom Dobrá 485, 739 51 Dobrá, IČO: 268 29 266, e-mail: hotovky@hotovky.cz

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), Všetko v znení noviel.

Spotrebiteľská zmluva

  • zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Predávajúci / dodávateľ

  • je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ

  • je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ

  • je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy

  • objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Reklamácia

  • je uplatnenie práv kupujúceho z rozpore s kúpnou zmluvou, ako aj uplatnenie práv kupujúceho plynúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Doba trvania akčných cien je do vypredania zásob, pokiaľ nie je stanovené doplňujúce informácií pri výrobku inak. Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Ak nebudete s tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť späť do 14 dní od prevzatia zásielky a my vám podľa vášho výberu vrátime peniaze alebo vymeníme tovar za iný.

Odstúpenie od zmluvy

Internetový obchod www.hotovky.cz poskytuje spotrebiteľovi podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy možno telefonicky alebo emailom pred odoslaním tovaru späť. Tovar musí byť dodaný neporušené, ako bolo prevzaté od predávajúceho a schopný ďalšieho predaja. V prípade, že vrátený tovar bude neúplné, poškodené či viditeľne opotrebované, budeme uplatňovať voči kupujúcemu požiadavku na náhradu škody. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prijatý.

Vrátenie peňazí

Peniaze budú kupujúcemu vrátené v lehote do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade vrátenia tovaru budú peniaze zaslané kupujúcemu inkasné zloženkou alebo na bankový účet.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez chýb, a ďalej že má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Kontrola zásielky

Pri prevzatí zásielky je spotrebiteľovi, doporučené prekontrolovať stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je spotrebiteľovi doporučené za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar neprevziať. Spotrebiteľ tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie celej veci. Tým samozrejme nie je nijako dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Ochrana osobných dát

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručenie tovaru.

Spôsoby platby

Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti Hotovky s.r.o. uvedený na daňovom doklade pod príslušným variabilným symbolom, v hotovosti pri odovzdaní tovaru alebo dobierkou.

V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti hotovky s.r.o., uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie výdavkový pokladničný doklad vystavený zákazníkom a potvrdený spoločnosťou hotovky s.r.o. alebo príjmový pokladničný doklad vystavený zákazníkovi spoločnosťou hotovky s.r.o.

Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť Hotovky s.r.o. na základe objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť hotovky s.r.o. zákazníkovi vystaví.

Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti hotovky s.r.o. podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ak nemá so spoločnosťou hotovky s.r.o.písemně dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že sa zákazník ocitne v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Spoločnosť hotovky s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má voči spoločnosti hotovky s.r.o. neuhradené záväzky po splatnosti alebo také záväzky opakovane v minulosti mal, platbu v hotovosti pri odovzdaní tovaru. Pokiaľ zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť hotovky s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti hotovky s.r.o. uhradí.

Spôsoby dopravy v SR

Obchodný balík Slovenská pošta

Tovar je doručený priamo na adresu zákazníka, v prípade neprítomnosti adresáta zanechá pracovník Slovenskej pošty lístok s kontaktnými informáciami na pobočku Slovenskej pošty, kde sa zásielka uložená. V tomto prípade si musí dohovoriť zákazník termín opätovného doručenia zásielky, prípadne si môže tovar sám vyzdvihnúť.
osobne

Tovar si môžete vyzdvihnúť na adrese: Hotovky s.r.o., Dobrá 240, 739 51 Dobrá.

Dodacie a dopravné podmienky

Spoločnosť hotovky s.r.o. dodá tovar na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe. Vyššie dopravného je uspôsobované aktuálnym trhovým podmienkam a je jasne zverejnená počas priebehu objednávky v našom eshope.

Ak nie je medzi spoločnosťou hotovky s.r.o. a kupujúcim dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť hotovky s.r.o. dodať objednaný tovar najneskôr do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri splnení všetkých Všeobecných dodacích podmienok, okrem omeškania zo strany prepravcu.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru.

Pokiaľ nebudete zastihnutý, dostanete od prepravcu oznámenie o uloženej zásielke. Zásielka bude uložená po dobu 7 dní. Pokiaľ nie je zásielka vyzdvihnutá, vracia sa po 7 dňoch naspäť k nám. Za opätovné zaslanie účtujeme poštovné 125, - Kč.


Zodpovednosť za vady, záruka

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa: 1. 4. 2022