VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Hotovky na rok zadarmo

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže "Hotovky na rok zadarmo" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť Hotovky sro, IČO: 26829266, so sídlom Dobrá 485, 739 51 Dobrá, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, spisová značka 26905C (ďalej len "Usporiadateľ") . Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie a miesto súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 31.5.2021 do 31.8.2021 23:59 na území Slovenskej republiky.

Súťaž prebieha na elektronických stránkach Usporiadateľa:

3. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť výhradne svojprávna fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá dosiahla 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby.

Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

4. Vylúčenie zo súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť tie súťažiaci, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, a tiež súťažiaci, u ktorých má podozrenie na podvodné konanie, porušovanie dobrých mravov, falšovanie, alebo zneužívanie a porušovanie pravidiel. Takto môže byť z účasti na Súťaži vylúčený aj výherca.

Za také praktiky je považované najmä, nie však výlučne, použitie nedovolených prostriedkov (napr. Hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a pod.), Alebo získania iné výhody pomocou manipulácie, účasť prostredníctvom výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým prostredníctvom profesionálnych výherných služieb, účasť menom tretej osoby (s jej aj bez jej vedomia).

5. Priebeh súťaže a výber výhercov

V rámci stanoveného dátumu bude na stránkach Hotovky.sk a zverejnený príspevok sa zadaním súťaže.

  • Ak chcete súťažiť o Prvú cenu, nakúpte na stránkach www.Hotovky.sk počas Trvanie súťaže nad 20 Eur. Každá faktúra evidovaná v účtovnom systéme Hotoviek s hodnotou vyššou ako 20 Eur bude zaradená do slosovací databázy.
  • Prvú a druhú cenu vyhrajú tí účastníci, ktorí budú strojovo vyžrebovaní z vyššie uvedených databáz 1.9.2021.
  • Výhercovia získajú výhry podľa odseku 6. týchto Pravidiel.
  • Je zakázané využívať k účasti v súťaži herné mafie a ďalšie prostriedky, ktoré sú v rozpore so súťažou, viď. odsek 4 týchto Pravidiel.

6. Výhry, oznámenie o výhre a ich odovzdanie

Výhra v súťaži:

  • Prvá cena je 365 porcií Hotoviek (podľa výberu usporiadateľa, s dodaním na adresu výhercu)

Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom Súťaže najneskôr do 7 dní od ukončenia súťaže prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ nedôjde k zaslaniu kontaktných údajov výhercom do 14 dní od kontaktovania, či výherca výhru odmietne, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý môže rozhodnúť o jej prípadnom pridelení ďalšiemu Súťažiacemu. Na výhry nevzniká žiadny právny nárok a nie je možné ich zameniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie. Výhry nie sú súdne vymáhateľné.

7. Osobné údaje

Účastník súťaže zapojením do Súťaže dobrovoľne poskytuje Usporiadateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a telefónne číslo a udeľuje súhlas v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracovanie osobných údajov za účelom vyhodnotenia Súťaže a na vykonávanie akýchkoľvek marketingových činností. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčné komunikácie od Usporiadateľa. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámenia o odvolaní doručeného spoločnosti.

8. Ďalší ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejnia.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas konania Súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Dobré dňa 31.5.2021